BENDRA INFORMACIJA

UAB ,,Strommen Solaris“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

UAB ,,Strommen Solaris” saugo klientų privatumą, todėl asmens duomenys, sukaupti interneto svetainėje www.strommensolaris.com (toliau – Interneto svetainė), yra tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau– BDAR arba Reglamentas); Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau- ADTAĮ); Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB ,, Strommen Solaris“

Buveinės adresas: Vingio g. 7, Naujųjų Muniškių k., LT-54317 Kauno r.

Tel. +370 677 133 90

El. paštas: info@strommensolaris.com

Įmonės kodas 306159521

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Interneto svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Asmens duomenų (toliau – AD) tvarkymo tikslai ir baigtinis AD sąrašas

3.1. Bendrovė AD tvarko šiais tikslais ir tik tokia apimtimi:

Elektroninės prekybos tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, , IP adresas.

Teisinis pagrindas tvarkyti AD

3.2. Bendrovė AD tvarko teisėtai, vadovaudamasi žemiau nurodytu teisiniu pagrindu:

Elektroninės prekybos tikslu – siekiama įvykdyti elektroniniu būdu sudarytą sutartį;

Duomenų subjekto sutikimas 

3.3. Atsižvelgiant į Duomenų valdytojui nustatytą pareigą, galėti įrodyti duomenų subjekto duoto sutikimo faktą, Bendrovė sutikimo iš duomenų subjekto prašo raštu ar elektroninėmis priemonėmis, sutikimo turinį aiškiai atskiriant nuo kitų klausimų, pateikiant suprantama ir lengvai prieinama forma.

3.4. Prieš sutikimo davimą duomenų subjektas informuojamas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3.5. Bendrovė požymį, kad susipažinote su Privatumo politika, sunaikina po 1 metų.

AD ištrynimo terminai, saugojimas ir AD sunaikinimas

3.6. Elektroninės prekybos tikslu – konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai (atsiskaitymas ir sąskaitų išrašymas) saugomi 10 metų po užsakymo įvykdymo. 

3.7. Jūsų duomenys, kuriuos vėlesnių užsakymų tikslu išsaugote asmeninėje savo paskyroje (vardas, pavardė, adresas, el.pašto adresas, telefono numeris, juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei esate juridinio asmens atstovas)), saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos iš paskyros pašalinate.

Jeigu Jūs lankotės Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite Slapukų politikoje.

Informacija Iš Trečiųjų Šalių Šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinio tinklo, t.y. per paskyras „LinkedIn“.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

tiesioginės rinkodaros tikslu, pavyzdžiui, siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus ar skelbimus, siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas, įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą.

Interneto svetainei administruoti.

Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami Interneto svetainę asmeniniams poreikiams.

Siekiant sužinoti, kaip vartotojai naudoja mūsų teikiamas Internetinės svetainės paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują ar tobulinti esamą turinį, produktus bei paslaugas.

Kitais būdais su Jūsų sutikimu.⃰

⃰Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ IR KIEK LAIKO SAUGOME DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nei viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime tol, kol galios Jūsų sutikimas.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@strommesolaris.com arba skambinti telefonu +370 677 13390 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu ar paštu Vingio g. 7, Naujųjų Muniškių k., LT-54317 Kauno r.; el. paštu: info@strommensolaris.com

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

PASKYROS

Duomenų valdytojo paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir interneto svetainėje, nes UAB ,,Strommen Solaris“ yra tiek šios interneto svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Interneto svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos interneto svetainėje publikuojamos taikytinos taisyklės. UAB ,,Strommen Solaris“ turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose: socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“. UAB ,,Strommen Solaris“ neprisiima atsakomybės už minėtų interneto svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

UAB ,,Strommen Solaris“

Vingio g. 7, Naujųjų Muniškių k., LT-54317 Kauno r.

Tel. +370 677 133 90

El. paštas: info@strommensolaris.com

Įmonės kodas 306159521

Pridėta palyginimui